Welcome to COMMAAMEA   Click to listen highlighted text! Welcome to COMMAAMEA Powered By GSpeech

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


 

 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Α.Μ.Ε.Α

'Αρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
'Αρθρο 2: ΕΔΡΑ
'Αρθρο 3: ΕΜΒΛΗΜΑ
'Αρθρο 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
'Αρθρο 5: ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
'Αρθρο 6: ΜΕΛΗ
'Αρθρο 7: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
'Αρθρο 8: ΣΥΝΕΔΡΙΟ
'Αρθρο 9: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
'Αρθρο 10: ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
'Αρθρο 11: ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
'Αρθρο 12: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

'Αρθρο 1

Η οργάνωση και η δράση του κόμματος εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος της Ελλάδας

 

'Αρθρο 2

Η έδρα του κόμματος είναι η Αθήνα. Το κόμμα δραστηριοποιείται πολιτικά &

κοινωνικά όπου υπάρχουν Έλληνες πολίτες.

Με απόφαση της διοικούσας επιτροπής του κόμματος μπορούν να ιδρύονται τοπικά και περιφερειακά γραφεία, τα οποία χρησιμοποιούν το όνομα του κόμματος.


'Αρθρο 3

Έμβλημα του κόμματος είναι μια αλυσίδα κρίκων σε σχήμα κυκλικό χρώματος γκρι εντός του οποίου αναγράφονται σε οριζόντια διάταξη τα αρχικά Α.Μ.Ε.Α , χρώματος μαύρου.


'Αρθρο 4


Η επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος Α.Μ.Ε.Α είναι www.commaamea.gr και

αποτελεί ιδιοκτησία του κόμματος.


'Αρθρο 5

5.1 Το κόμμα έχει ως βασική αρχή τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του με ψηφιακές διαδικασίες, όπου αυτό είναι εφικτό και εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας στο εσωτερικό του.

5.2 Το κόμμα λειτουργεί με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιδρυτική του διακήρυξη και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

5.3 Το κόμμα δεν τοποθετείται στον πολιτικό άξονα αριστερά- κέντρο- δεξιά.

5.4 Αποδέχεται τη συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων μέσω διαδικασιών άμεσης δημοκρατίας με φυσική παρουσία ή με ψηφιακά μέσα κατά περίπτωση, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.

5.5 Αποδέχεται το σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το απόρρητο όλων των επικοινωνιών και την πλήρη ελευθερία του λόγου.

5.6 Αποδέχεται την αποτροπή κάθε είδους λογοκρισίας στο διαδίκτυο ή αλλού.

5.7 Αποδέχεται την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

5.8 Συνεργάζεται με τα κινήματα που ασπάζονται και υπηρετούν τις βασικές του αξίες.


'Αρθρο 6

6.1 Μέλη του κόμματος μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.

Μέλος του κόμματος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε έλληνας πολίτης καθώς και οποιοσδήποτε πολίτης κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας εφόσον του έχει αναγνωριστεί νόμιμα το εκλογικό δικαίωμα στην Ελλάδα.

Τα μέλη πρέπει να αποδέχονται το παρόν καταστατικό.

Δεν πρέπει να είναι μέλη άλλου κόμματος ή πολιτικής ή συνδικαλιστικής ομάδας ή φορέα που εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από άλλο κόμμα ή να έχουν παραιτηθεί από άλλη πολιτική ομάδα τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα.

6.2 Η εγγραφή του νέου μέλους μπορεί να γίνει μετά από υπογεγραμμένη αίτηση, αλληλογραφία ή ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία σε κάθε περίπτωση θα παρέχει εγγυήσεις ταυτοπροσωπίας (πχ θεώρηση γνήσιου υπογραφής ή πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή).

6.3 Η εγγραφή και η καταγραφή στο κεντρικό μητρώο θα εγκρίνεται από τη διοικούσα επιτροπή. Τυχόν απόρριψη της αίτησης από το κόμμα θα συνοδεύεται από έγγραφη αιτιολόγηση προς τον ενδιαφερόμενο.

6.4 Τα μέλη παραιτούνται και αποχωρούν οικειοθελώς με απλή γραπτή δήλωση τους.

6.5 Επειδή το κόμμα επιθυμεί να είναι αυτάρκες οικονομικά, υπάρχει εθελοντική συμβολική ετήσια συνδρομή. Οι οικονομικοί πόροι είναι διαφανείς και προέρχονται μόνο από εθελοντικές προσφορές μελών και φίλων του κόμματος.


'Αρθρο 7

Το κόμμα διοικείται από επταμελή διοικούσα επιτροπή. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να καλέσει πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέλη του κόμματος, αλλά έχουν επιστημονική κατάρτιση, την οποία η επιτροπή θεωρεί σημαντική.

Γι όλα τα εσωτερικά θέματα, τα οποία δεν ορίζονται ρητά στο παρόν καταστατικό, αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις είναι μόνο η διοικούσα επιτροπή του κόμματος.

Οι αποφάσεις της πλειοψηφίας εφαρμόζονται από όλους.

Τα μέλη δικαιούνται να διατυπώσουν δημόσια την προσωπική τους γνώμη, υπογραμμίζοντας ότι είναι προσωπική, αναφέροντας ταυτόχρονα και την απόφαση του κόμματος.

Κάθε μέλος, που συμμετέχει σε εκλογικό συλλογικό όργανο του κόμματος, οφείλει να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του.


'Αρθρο 8

Το συνέδριο συνέρχεται τακτικά σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας.

Διεξάγεται και αναγγέλλεται τουλάχιστον σαράντα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση του.

Συμμετέχουν σε αυτό και ψηφίζουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία έχουν εγγραφεί τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου.


'Αρθρο 9

Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποτελείται από το σύνολο των βουλευτών και ευρωβουλευτών.

Δρα και αποφασίζει με βάση τις αρχές του κόμματος και τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής του.

Οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


'Αρθρο 10

Τα τοπικά και περιφερειακά γραφεία ιδρύονται μετά από απόφαση της διοικούσας επιτροπής, εφόσον το έχουν ζητήσει τουλάχιστον δέκα μέλη από τον αντίστοιχο Δήμο ή Περιφέρεια.

Τα γραφεία εκφράζουν τις αρχές του κόμματος στις τοπικές κοινωνίες και ασχολούνται με τα τοπικά ζητήματα.

Κάθε γραφείο εκλέγει ετησίως με μυστική ψηφοφορία τρία (3) μέλη διοικούσας επιτροπής κατ' αναλογία όσων ισχύουν για τη διοικούσα επιτροπή του κόμματος.


'Αρθρο 11

Στις ομάδες εργασίας μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε φίλος του κόμματος επιθυμεί.

Κάθε ομάδα εργασίας είναι ελεύθερη να επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας της, αρκεί να είναι σύμφωνα με τις αρχές και τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος και να συμφωνεί η πλειοψηφία των φίλων που συμμετέχουν στην ομάδα.


'Αρθρο 12

Το πρόγραμμα του κόμματος συμπεριλαμβάνει όλες τις προτάσεις , γενικές ή ειδικές, που αφορούν την τοπική, περιφερειακή, πανελλήνια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και νομοθεσία.

Συντάσσεται, τροποποιείται και εγκρίνεται από το σώμα των μελών.

Μπορεί να περιέχει προτάσεις που δεν καλύπτονται από τις βασικές αρχές που ορίζονται στο Αρθρο 5 του παρόντος.

Το σώμα των μελών κατά την σύνταξη και διαβούλευση του προγράμματος, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την κοινή γνώμη και αν το κρίνει σκόπιμο, να διενεργεί ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις που δεν θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Προαιρετικά κατά την διαβούλευση θεμάτων για τα οποία το σώμα των μελών κρίνει ότι δεν έχει επαρκή γνώση, επιτρέπεται να κληθούν και να ζητηθεί η άποψη προσώπων ή οργανισμών που δεν ανήκουν στο κόμμα Α.Μ.Ε.Α.

 

Φωτογραφίες

Επικοινωνία

ΑΜΕΑ Πολιτικός φορέας.

email:info@commaamea.gr

Διεύθυνση:Καισαρείας 72

Βύρωνας

Τηλ: 2111 82 92 36

Κιν: 698 56 92 044

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
X

Right Click

No right click